วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS

สรุปการใช้โปรแกรม SPSS
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS
     การเปิดใช้โปรแกรม® SPSS for Windows ® All Programs ®คลิก Start  SPSS 11.5
for Windows  หรือ Double Click ไอคอนบนหน้าจอ Windows
เมื่อเข้ามาสู่ด้านหน้าของโปรแกรม SPSS ให้ดำเนินการดังนี้
  1. กำหนดค่าตัวแปรใน variable view
     1.1 ช่องเซลล์ name พิมพ์ชื่อ ตัวแปรแรก ก็คือ เพศ ส่วนช่องเซลล์ต่อมาพิมพ์ข้อคำถามตามแบบสอบถามที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนข้อในแต่ละข้อ เช่นข้อที่ 1 แทน a1 ข้อที่ 2 แทน a2 ไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้าย
     1.2 ช่องเซลล์ width ให้ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
     1.3 ช่องเซลล์ decimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการส่วนใหญ่ที่ใช้คือทศนิยม 2 ตำแหน่ง
     1.4 ช่องเซลล์ value ให้ระบุค่าของตัวแปรโดยใช้ตัวเลขแทน เช่น เพศมีอยู่ 2 เพศ ให้ 1 แทน เพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง ส่วนข้อคำถามให้ระบุตามค่าที่ได้กำหนดไว้ในแบบสอบถาม คือ 1 แทน น้อยที่สุด 2 แทน น้อย 3 แทน ปานกลาง 4 แทน มาก และ 5 แทน มากที่สุด เพื่อง่ายในการคีย์ข้อมูลลงไปวิเคราะห์
  2. พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด (20 ชุด) โดยที่ข้อมูลที่คีย์ลงไปนั้นตัวเลขที่ใส่ลงไปต้องเป็นเลข 1-5 เท่านั้น ถ้ามีตัวเลขอื่นแสดงว่าคีย์ลงไปผิด จะต้องคีย์ลงไปใหม่เพราะตอนเรากำหนดค่าตัวแปรนั้นเรากำหนดตัวเลขเป็น 1-5 เท่านั้น
  3. เมื่อคีย์ข้อมูลลงไปครบทุกฉบับแล้ว ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
      sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
® compute ®-เลือก transform  เป็นการวิเคราะห์ผลรวม ของข้อคำถามในแต่ละด้าน  descriptive®-เลือก analyze  frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2,...d3®statistic 
แล้วคลิก ok จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปความถี่ ค่าเฉลี่ย
descriptive®-เลือก analyze  descriptive statistic จะแสดงประมวลผลออกมาในรูปของ ค่าเฉลี่ย®statistic  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
    - การบันทึกแฟ้มข้อมูล เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลที่ป้อนเก็บไว้ใช้ โดยเลือก เมนู File เลือก Save as เลือก Drive ที่ต้องการ แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล คลิก OK โปรแกรมจะบันทึกไฟล์ ซึ่งมีนามสกุล .sav ให้โดยอัตโนมัติ
    - การปิดโปรแกรม เลือกเมนู Flie เลือก Exit โปรแกรมก็จะถูกปิดลง

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์
1.  ตอนที่  1  ผู้ตอบแบบสอบถาม  เพศชาย 12  คน  ร้อยละ  60  เพศหญิง  8  คน  ร้อยละ  40
2.  ตอนที่  2  แบบสอบถาม
         ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ   ระดับความพึงพอใจ  ค่าเฉลี่ย  3.74  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .38
         ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ   ระดับความพึงพอใจ    ค่าเฉลี่ย  3.85  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .43   
         ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ระดับความพึงพอใจ    ค่าเฉลี่ย  3.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .32 
         ด้านคุณภาพการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจ    ค่าเฉลี่ย  3.83  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .28 
         ผลรวมของทุกด้าน  ระดับความพึงพอใจ    ค่าเฉลี่ย  3.77  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .17 

1 ความคิดเห็น: