วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

*  ประวัติ  ชื่อนางสาวสุภาพร  เพียรดี  เกิดวันที่  9  กุมภาพันธ์  2525  อายุ  28  ปี  ที่อยู่  147  ม.2  
ต.เขาไพร  อ.รัษฎา  จ.ตรัง  92160 
*  การศึกษา  พ.ศ. 2547 จบปริญญาตรี  วุฒิครุศาสตรบัณฑิต  ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )  สาขาการศึกษา  วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิชาโทการวัดผลทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    
ปัจจุบัน  เรียน  ป.บัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
รหัสประจำตัวนักศึกษา  5346701048
การทำงาน  เป็นครูโรงเรียนวัดควนเมา  อ.รัษฎา  จ.ตรัง  สพป.ตรัง เขต 2  สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5-ม.3  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*  ปรัชญา  จะเป็นครูที่ดีตั้งใจสอนศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
*  คติธรรม  ฝันให้ไกลไปให้ถึง  และยึดหลัก  อิทธิบาทธรรม 4