วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ข้อมูลโรงเรียนวัดควนเมา

ข้อมูลโรงเรียนวัดควนเมา  สพป. ตรัง  เขต 2
1.  บริบทโรงเรียน  จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสที่จะพัฒนา
1)  ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวัดควนเมา  ที่ตั้ง  เลขที่  11   หมู่ที่  2  ตำบลควนเมา   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92160 โทรศัพท์  075 260185    สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง      เขต  2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
                      2)  ระดับชั้นเรียนที่เปิดสอน   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
               3)  มีเขตพื้นที่บริการ   5   หมู่บ้าน  ได้แก่   หมู่ที่  1   , หมู่ที่  2  หมู่ที่  7  หมู่ที่   12  และหมู่ที่  15  ตำบลควนเมา  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
               4)  จุดเด่น  จุดด้วย  โอกาสที่จะพัฒนา
                            จุดเด่น  คือ  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบที่ชัดเจน  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการ  มาตรฐาน  และข้อกำหนด  ได้ตามมาตรฐานสากลจนเกิดความคล่องตัว    ผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน  มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  พึงพอใจและให้การอนุมัติให้โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
                          จุดด้อย  คือ  คุณภาพผู้เรียนยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะต้องปรับปรุงกันต่อไป
                          โอกาสที่จะพัฒนา  คือ  ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยการสอนซ่อมเสริม  และการสอนติวข้อสอบ  Las , O-Net  ในทุกวันเสาร์
2.  ระบบข้อมูลสถานศึกษา 
                1)  อักษรย่อ   “  ว.ค.ม.    คำขวัญ    “ ตรงต่อเวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม        
สีประจำโรงเรียน    เขียว  -  เหลือง   สีเขียว   หมายถึง  ความสมบูรณ์  สีเหลือง  หมายถึง  ความจริงใจเครื่องหมายประจำโรงเรียน  ใช้เครื่องหมายเหมือนกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่เปลี่ยนข้อความใต้เครื่องหมายเป็น  “ โรงเรียนวัดควนเมา  สพป.ตรัง  เขต  2   
                            2)  ข้อมูลนักเรียน  ( ข้อมูล   วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 )                 
                  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    304    คน  ชาย  169  คน  หญิง  135  คน
               3)  ข้อมูลบุคลากร  มีผู้บริหาร  1  คน  คือ  นายประภาส  นวลจันทร์  มีคณะครู  17  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน   และนักการ  1  คน 
                4)   การบริหารจัดการสถานศึกษา
                                 -  งานวิชาการ
                            งานวิชาการมีการบริหารที่ดี  คือ  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานงานความร่วมมือกับชุมชน            
-  งานบริหารงบประมาณ  
                          งานงบประมาณมีการบริหารที่ดี คือ มีการจัดทำและเสนอของบประมาณการจัดสรร    งบประมาณ การบริหารการเงิน  การบริหารบัญชี  การรับพัสดุ และสินทรัพย์  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
                                -  งานบริหารบุคคล
                          งานบริหารบุคคลมีการบริหารที่ดี  คือ  มีการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง   การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย  การออกจากราชการ           
                                -   งานบริหารทั่วไป
                          งานบริหารทั่วไปมีการบริหารที่ดี  คือ  มีการดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   การประสานและการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่งเสริม     ด้านวิชาการ   งบประมาณและบริหารทั่วไป   การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   การจัดทำสำมะโนนักเรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานสถาบัน  สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  ฯลฯ
5โรงเรียนยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ได้กำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์การพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
ปรัชญา     ความรู้   คู่  คุณธรรม
วิสัยทัศน์  โรงเรียนวัดควนเมาเป็นหน่วยงานการศึกษา จัดการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
พันธกิจ
1.  จัด  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม  มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.  จัดหา  และพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยีให้เพียงพอ  สนับสนุนและพัฒนาครูให้ใช้สื่อ  เพื่อการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
1.    ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1   เด็กอายุ   4  -  16  ปี  ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2   นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  อย่างทั่วถึงตามศักยภาพ
2.     ด้านการพัฒนาการจัดการและและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการเชิงระบบและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
3.     ด้านการสเริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.     ด้านการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
4.1      นักเรียนได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์       สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร
4.2    นักเรียนทุกคนเป็นคนดี   เก่ง  และมีความสุข
4.3    นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ต
            กลยุทธ์สถานศึกษา
1.     พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.    เพิ่มจำนวนนักเรียนในทุกระดับ  ลดอัตราการออกกลางคันด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3.    ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  สู่มาตรฐานการศึกษา
4.      ยกระดับคุณภาพ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ   ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5.     ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6.     เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้ในการบริหารจัดการ
7.    พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจาก   ทุกภาคส่วนของสังคมบนหลักธรรมมาภิบาล
            แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
                      โรงเรียนได้บริหารและจัดการศึกษา ประสบความสำเร็จโรงเรียนยึดหลักการแนวคิด  และทฤษฎีทางการบริหารดังนี้
1.    หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2.     หลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล
3.     หลักการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล
4.     หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
5.     ยึดกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  2553
6.     ยึดกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน
7.     ยึดมาตรฐานการศึกษาชาติ  18   มาตรฐาน
3.  นวัตกรรมที่จะใช้ในการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        -  ผลิตสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โปรแกรมสำเร็จรูป  ( สร้างจากโปรแกรม  GSP )  เช่น  การสะท้อน  การหมุน  การเลื่อนขนาน  การหาพื้นที่  การหาปริมาตร  การสร้างสรรค์งานศิลปะจากโปรแกรม  GSP  ซื่งนวัตกรรมนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้ง  เนื่องจากจะมองคณิตศาสตร์จากนามธรรมเป็นรูปธรรมซึ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น