วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

                คำถาม ตามที่นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้งานแล้ว ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อกนักศึกษาคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารได้อย่างไร ที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นทุกคน บอกถึงผลดีผลเสียของการใช้งาน นักศึกษามีความสุขในการกระทำหรือไม่
                ตอบ  จากการที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีการส่งงานผ่านทางบล็อกนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร เพราะบล็อกที่เรียนนี้สามารถที่จะบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงในบล็อกได้ สามารถตกแต่งบล็อกให้มีความน่าสนใจ  เราสามารถที่จะนำความรู้ต่าง ๆ มาใส่ในบล็อกเพื่อให้ผู้อื่นศึกษาค้นคว้า  และในการใช้บล็อกนั้นยังมีความสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ในการสร้างบล็อกทำให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความคล่องตัวในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  และการเรียนรู้อย่างนี้ถือเป็นสื่อที่น่าสนใจทันสมัยสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติจริงทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นมีทักษะความชำนาญมากขึ้น
                ข้อดี ของการทำบล็อก
                1. สร้างง่ายไม่เสียเงิน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ไม่ต้องซื้อหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เล่มโต ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช้าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย
                2. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  เพื่อเสนอให้ผู้คนสาธารณะได้รับรู้
                3. เป็นเครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร เป็นต้น
               4. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้นั้น เนื่องจากผู้เขียน บล็อก มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีความรู้เฉพาะด้าน ๆ ความรู้ลึกในเรื่องนั้น ๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านในบล็อกต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และมีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
                5. ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาคำสั่งของโปรแกรมมากมาย
                ข้อเสียของการทำบล็อก
                1. เจ้าของบล็อกมีอิสระในการนำเสนอบทความ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากใครก่อน อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่งเจ้าของบล็อก ต้องมีกติกาให้ตัวเอง หรือใช้จริยธรรมของแต่บุคคล ความมีเหตุมีผล ความระมัดระวัง รอบคอบในการโพสต์ข้อความต่างๆ
                2. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก หากไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ที่ทำตามหลักวิชาการ หรือ ตัวบทกฎหมาย ก็อาจมีความน่าเชื่อถือน้อย หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง อาจประสบปัญหาได้
                3. เปิดโอกาสให้พวกที่ไม่หวังดี เข้ามาเปิดบล็อก ก่อกวน หรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน เพิ่มโอกาสให้มีการแสดงออกถึงการขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผล สร้างความไม่สามัคคี ทะเลาะกันได้
4. ถ้าระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องการสร้างบล็อกก็จะมีปัญหาเพราะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย
                สำหรับตัวข้าพเจ้ามีความสุขมากกับการได้ฝึกทำบล็อก ได้รับความรู้และเทคนิคจากอาจารย์ผู้สอนมากมาย เมื่อนำไปฝึกฝนต่อยอดก็ทำให้มีความรู้และทักษะในการทำบล็อกมากขึ้น มีความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ มากมายในการตกแต่งบล็อกให้สวยงาม ได้นำข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญใส่ในบล็อก  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในห้อง ประกอบกับการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญ  การทำบล็อกสร้างความเพลิดเพลินสนุกในการทำ  เพราะได้ใส่ลูกเล่นต่าง ๆ มากมายที่ดึงดูดความสนใจ  และที่สำคัญช่วยคลายเครียดให้แก่เราได้เยอะเลย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น